assignational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assignational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assignational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assignational.

Từ điển Anh Việt

  • assignational

    xem assignation