specify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

specify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm specify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specify.

Từ điển Anh Việt

 • specify

  /'spesifai/

  * ngoại động từ

  chỉ rõ, ghi rõ, định rõ, ghi chú vào phần chi tiết kỹ thuật

  it is specified in the agreement: điều ấy đã được ghi rõ trong hiệp định

 • specify

  chuyên môn hoá; chi tiết hoá; định rõ, ghi rõ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • specify

  * kỹ thuật

  định rõ

  toán & tin:

  chỉ rõ

  ghi rõ

Từ điển Anh Anh - Wordnet