limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limit.

Từ điển Anh Việt

 • limit

  /'limit/

  * danh từ

  giới hạn, hạn độ

  there is no limit to his impudence]: sự hỗn xược của nó thật không còn giới hạn nào

  (thông tục) (the limit) người quá quắc; điều quá quắc

  really you are the limit: anh (chị) thật là quá quắt

  * ngoại động từ

  giới hạn, hạn chế

  làm giới hạn cho

 • limit

  giới hạn, cận // hạn chế; giới hạn l. approached from the left tiến

  dần tới giới hạn về bên trái; l. approached from the right tiến dần tới

  giới hạn về bên phải; at the l. ở giới hạn; l. in the mean giới hạn trung

  bình; l.s on an integral giới hạn tích phân; to place an upper l. on xác

  định giới hạn trên; to set a l. xác định giới hạn; to tend to a l. tiến tới

  giới hạn

  l. of error giới hạn sai số

  l. of funtion giới hạn của hàm

  l. of integration (giải tích) cận lấy tích phân

  l. of proportionality giới hạn tỷ lệ

  l. of sequence giới hạn dãy

  action l.s giới hạn tác dụng

  complete l. (giải tích) giới hạn đầy đủ, giới hạn trên

  confidence l. (thống kê) giới hạn tin cậy

  control l.s giới hạn kiểm tra

  direct l. (đại số) giới hạn trực tiếp

  elastic l. giới hạn đàn hồi

  fiducial (thống kê) giới hạn tin cậy

  functional l. giới hạn hàm

  inconsistent l. giới hạn không nhất quán

  inverse l. (đại số) giới hạn ngược

  least l. giới hạn bé nhất

  left-hand l. giới hạn bên trái

  lower l. giới hạn dưới

  plastic l. giới hạn dẻo

  probability l. (thống kê) giới hạn xác suất

  projective l. giới hạn xạ ảnh, giới hạn xạ ngược

  repéted l.s giới hạn lặp

  right-hand l. giới hạn bên phải

  superior l. giới hạn trên

  tolerance l. (thống kê) giới hạn cho phép, giới hạn chấp nhận được

  upper l. giới hạn trên, cận trên

  upper control l. (thống kê) cận kiểm tra trên

  yied l. giới hạn dão, điểm dão

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • limit

  * kinh tế

  định giới hạn

  giới hạn

  hạn chế

  hạn định

  hạn độ

  hạn giá

  hạn ngạch

  mức giới hạn

  sự hạn chế

  sự hạn định

  * kỹ thuật

  biên giới

  cận

  cữ chặn

  dung sai

  giới hạn

  hạn chế

  phạm vi

  ranh giới

  cơ khí & công trình:

  cữ (chặn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • limit

  the greatest possible degree of something

  what he did was beyond the bounds of acceptable behavior

  to the limit of his ability

  Synonyms: bound, boundary

  as far as something can go

  the boundary of a specific area

  Synonyms: demarcation, demarcation line

  the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity

  Synonyms: limit point, point of accumulation

  the greatest amount of something that is possible or allowed

  there are limits on the amount you can bet

  it is growing rapidly with no limitation in sight

  Synonyms: limitation

  restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a day"

  Synonyms: circumscribe, confine

  Similar:

  terminus ad quem: final or latest limiting point

  Synonyms: terminal point

  restrict: place limits on (extent or access)

  restrict the use of this parking lot

  limit the time you can spend with your friends

  Synonyms: restrain, trammel, bound, confine, throttle

  specify: decide upon or fix definitely

  fix the variables

  specify the parameters

  Synonyms: set, determine, define, fix