delimit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimit.

Từ điển Anh Việt

 • delimit

  /di:'limit/ (delimitate) /di'limiteot/

  * ngoại động từ

  giới hạn, định ranh giới, quy định, phạm vi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • delimit

  * kỹ thuật

  định giới hạn

  định ranh giới

  giới hạn

  phân ranh giới

  tách

  toán & tin:

  phân giới

Từ điển Anh Anh - Wordnet