delimiter line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimiter line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimiter line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimiter line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • delimiter line

    * kỹ thuật

    phân cách