intend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intend.

Từ điển Anh Việt

 • intend

  /in'tend/

  * ngoại động từ

  định, có ý định, có ý muốn

  định dùng, dành

  he intend s his son for the air force: ông ta định cho con vào không quân

  định nói, ý muốn nói

  what do you intend by this word: lời này của anh ý muốn nói gì?

  * nội động từ

  có ý định, có mục đích

 • intend

  có ý định; có nghĩa là; hiểu là

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intend

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  có mục đích

  có ý định

  xây dựng:

  toan tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intend

  have in mind as a purpose

  I mean no harm

  I only meant to help you

  She didn't think to harm me

  We thought to return early that night

  Synonyms: mean, think

  design or destine

  She was intended to become the director

  Synonyms: destine, designate, specify

  Similar:

  mean: mean or intend to express or convey

  You never understand what I mean!

  what do his words intend?

  mean: denote or connote

  `maison' means `house' in French

  An example sentence would show what this word means

  Synonyms: signify, stand for