destine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destine.

Từ điển Anh Việt

 • destine

  /'destin/

  * ngoại động từ

  dành cho, để riêng cho

  to be destined for some purpose: để dành riêng cho một mục đích nào đó

  định, dự định

  his father destined him for the army: cha nó dự định cho nó đi bộ đội

  an undertaking destined to fall from the outset: một công việc chắc chắn bị thất bại ngay từ đầu

  đi đến

  we are destined for Haiphong: chúng tôi đi Hải phòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • destine

  * kỹ thuật

  đến đích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • destine

  decree or designate beforehand

  She was destined to become a great pianist

  Synonyms: fate, doom, designate

  Similar:

  intend: design or destine

  She was intended to become the director

  Synonyms: designate, specify