designated driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

designated driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm designated driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của designated driver.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • designated driver

    the member of a party who is designated to refrain from alcohol and so is sober when it is time to drive home

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).