maneuver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maneuver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maneuver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maneuver.

Từ điển Anh Việt

 • maneuver

  /mə'nu:və/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) manoeuvre

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maneuver

  * kỹ thuật

  điều động

  động

  sự vận động

  vận động

  điện tử & viễn thông:

  sự diễn tập

  sự thao diễn

  vật lý:

  sự điều động

Từ điển Anh Anh - Wordnet