stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop.

Từ điển Anh Việt

 • stop

  /stɔp/

  * danh từ

  sự ngừng lại, sư dừng, sự đỗ lại

  to put a stop to something: ngừng việc gì

  to come to a stop: dừng lại

  sự ở lại, sự lưu lại

  chỗ đỗ (xe khách...)

  dấu chấm câu

  full stop: chấm hết

  everything comes to a full stop: mọi việc thế là hết

  (âm nhạc) sự ngừng để đổi giọng; sự bấm (kèn...); phím (đàn)

  điệu nói

  to put on (pull out) the pathetic stop: lấy điệu nói thông thiết

  que chặn, sào chặn

  (vật lý) cái chắn sáng

  (ngôn ngữ học) phụ âm tắc

  (hàng hải) đoạn dây chão, đoạn dây thừng (để buộc)

  (như) stop-order

  * ngoại động từ

  ngừng, nghỉ, thôi

  to stop doing something: ngừng lại việc gì; thôi làm việc gì

  stop your complaints: thôi đừng phàn nàn nữa

  chặn, ngăn chặn

  to stop ball: chặn bóng

  to stop blow: chặn một cú đánh

  stop thief!: bắt thằng ăn trộm!

  to stop progress: ngăn cản bước tiến

  thick walls stop sound: tường dày cản âm

  to stop somebody from doing something: ngăn cản không cho ai làm việc gì

  I shall stop that nonsense: tôi sẽ chặn ngay điều vô lý đó

  cắt, cúp, treo giò

  to stop water: cắt nước

  to stop wages: cúp lương

  to stop holidays: treo giò ngày nghỉ

  to stop payment: tuyên bố không trả được nợ; vỡ nợ

  bịt lại, nút lại, hàn

  to stop a leak: bịt lỗ gò

  to stop one's ears: bị lỗ tai; (bóng) không chịu nghe

  to stop a wound: làm cầm máu một vết thương

  to stop a tooth: hàn một cái răng

  chấm câu

  (âm nhạc) bấm (dây đàn)

  (hàng hải) buộc (dây) cho chặt

  * nội động từ

  ngừng lại, đứng lại

  the train stops: xe lửa dừng lại

  he stopped in the middle of a sentence: nó ngừng lại ở giữa câu

  my watch has stopped: đồng hồ tôi đứng mất rồi, đồng hồ chết rồi

  (thông tục) lưu lại, ở lại

  to stop at home: ở nhà

  to stop in Namdinh with friends: lưu lại ở Nam định với các bạn

  to stop down

  (nhiếp ảnh) chắn bớt sáng

  to stop off

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đỗ lại, nghỉ lại (trong cuộc đi)

  (kỹ thuật) đổ cát vào (phần khuôn không dùng)

  to stop out

  (kỹ thuật) quét sơn bảo vệ chống axit

  to stop over

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi) ((như) stop_off)

  to stop blow with one's head

  (đùa cợt) đưa đầu ra đỡ đòn; bị đòn

  to stop a bullet

  to stop one

  (từ lóng) bị ăn đạn

  to stop a gap

  (xem) gap

  to stop somebody's breath

  bóp cổ ai cho đến chết

  to stop somebody's mouth

  đấm mõm ai (hối lộ cho đừng nói)

  to stop the way

  ngăn cản bước đi; ngăn cản sự tiến bộ

 • stop

  dừng lại // sự ngăn lại; dấu chấm câu, sự dừng

  full s. dấu chấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stop

  * kinh tế

  chỗ đỗ

  sự ngừng lại

  * kỹ thuật

  bến dừng

  bến tàu (giao thông)

  bến xe

  bộ định vị

  cách ly

  cái chắn

  cái chặt

  chắn

  chỗ dừng

  cơ cấu hạn vị

  cố định

  cữ chặn

  dấu chấm câu

  đậu xe

  điểm dừng

  đóng

  dừng

  dụng cụ chặn

  dụng cụ giảm va

  dụng cụ khóa

  dừng lại

  giữ

  gương lò chợ

  hàng xây chắn ẩm

  kẹp chặt

  khóa

  lớp chắn

  lớp chắn ẩm

  ngưng

  ngừng

  ngừng lại. dừng lại

  mạch ngăn ẩm

  móc hãm

  sự chặn

  sự dùng

  sự dừng

  sự dừng lại

  sự ngắt máy

  sự ngừng lại

  sự treo (máy tính)

  thanh chống

  treo

  trụ chống

  vấu

  xây dựng:

  bịt kẽ

  chắn (ẩm)

  chỗ đỗ xe

  chốt chặn

  cơ khí & công trình:

  bộ phận định vị

  chỗ đứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stop

  the event of something ending

  it came to a stop at the bottom of the hill

  Synonyms: halt

  the act of stopping something

  the third baseman made some remarkable stops

  his stoppage of the flow resulted in a flood

  Synonyms: stoppage

  a brief stay in the course of a journey

  they made a stopover to visit their friends

  Synonyms: stopover, layover

  a spot where something halts or pauses

  his next stop is Atlanta

  (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes

  the organist pulled out all the stops

  come to a halt, stop moving

  the car stopped

  She stopped in front of a store window

  Synonyms: halt

  Antonyms: start

  stop from happening or developing

  Block his election

  Halt the process

  Synonyms: halt, block, kibosh

  interrupt a trip

  we stopped at Aunt Mary's house

  they stopped for three days in Florence

  Synonyms: stop over

  cause to stop

  stop a car

  stop the thief

  Antonyms: start

  Similar:

  arrest: the state of inactivity following an interruption

  the negotiations were in arrest

  held them in check

  during the halt he got some lunch

  the momentary stay enabled him to escape the blow

  he spent the entire stop in his seat

  Synonyms: check, halt, hitch, stay, stoppage

  stop consonant: a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it

  his stop consonants are too aspirated

  Synonyms: occlusive, plosive consonant, plosive speech sound, plosive

  Antonyms: continuant consonant

  period: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

  in England they call a period a stop

  Synonyms: point, full stop, full point

  diaphragm: a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens

  the new cameras adjust the diaphragm automatically

  catch: a restraint that checks the motion of something

  he used a book as a stop to hold the door open

  blockage: an obstruction in a pipe or tube

  we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe

  Synonyms: block, closure, occlusion, stoppage

  discontinue: put an end to a state or an activity

  Quit teasing your little brother

  Synonyms: cease, give up, quit, lay off

  Antonyms: continue

  break: prevent completion

  stop the project

  break off the negotiations

  Synonyms: break off, discontinue

  check: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of

  Arrest the downward trend

  Check the growth of communism in South East Asia

  Contain the rebel movement

  Turn back the tide of communism

  Synonyms: turn back, arrest, contain, hold back

  intercept: seize on its way

  The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace

  end: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical

  the bronchioles terminate in a capillary bed

  Your rights stop where you infringe upon the rights of other

  My property ends by the bushes

  The symphony ends in a pianissimo

  Synonyms: finish, terminate, cease

  Antonyms: begin

  barricade: render unsuitable for passage

  block the way

  barricade the streets

  stop the busy road

  Synonyms: block, blockade, block off, block up, bar

  hold on: stop and wait, as if awaiting further instructions or developments

  Hold on a moment!