lay off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lay off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lay off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lay off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lay off

  * kinh tế

  cho thôi việc

  giảm rủi ro

  giảm thợ

  giãn thợ

  Làm giảm rủi ro-Giãn công nhân

  sa thải

  * kỹ thuật

  cho nghỉ việc

  đuổi việc

  sa thải

  sự kéo giãn, sự giãn thợ

  xây dựng:

  ngừng làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lay off

  Similar:

  discontinue: put an end to a state or an activity

  Quit teasing your little brother

  Synonyms: stop, cease, give up, quit

  Antonyms: continue

  furlough: dismiss, usually for economic reasons

  She was laid off together with hundreds of other workers when the company downsized