lay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lay.

Từ điển Anh Việt

 • lay

  /lei/

  * danh từ

  bài thơ ngắn, bài vè ngắn

  (thơ ca) bài hát, bài ca, bài thơ

  (thơ ca) tiếng chim, hót

  vị trí, phương hướng

  đường nét (của bờ sông bờ biển)

  (từ lóng) công việc

  that doesn't belong to my lay: cái đó không phải việc của tôi

  * ngoại động từ laid

  xếp, để, đặt; sắp đặt, bố trí

  to lay one's hand on someone's shouldder: để tay lên vai ai

  to lay a child to sleep: đặt đứa bé nằm ngủ

  to lay the foundation of socialism: đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội

  to lay a plant: bố trí một kế hoạch

  to lay a plot: sắp đặt một âm mưu

  bày, bày biện

  to lay the table for dinner: bày bàn ăn

  làm xẹp xuống, làm lắng xuống, làm mất, làm hết

  the rains has laid the dust: mưa làm lắng bụi xuống

  to lay someone's doubts: làm ai hết nghi ngờ

  làm rạp xuống (cây cối), phá hỏng

  the storm laid the corps: bão là rạp cả hoa màu, bão phá hỏng hoa màu

  đặt vào, dẫn đến, đưa đến (một hoàn cảnh, một tình trạng)

  his bad behaviour lays me under the necessity of punishing him: cách xử sự xấu của hắn buộc tôi phải phạt hắn

  trình bày, đưa ra

  to lay the facts before the Commitee: trình bày sự việc trước uỷ ban

  quy (tội), đỗ (lỗi)

  to lay all the blame on someone: quy tất cả lỗi (trách nhiệm) vào ai

  bắt phải chịu, đánh (thuế)

  to lay heavy taxes on something: đánh thuế nặng vào cái gì

  trải lên, phủ lên

  to lay a floor with a carpet: trải thảm lên sàn

  đánh, giáng (đòn)

  to lay hard blows: giáng những đòn nặng nề

  đánh cược

  to lay that...: đánh cược răng...

  hướng (đại bác) về phía

  đẻ (chim)

  hens lay eggs: gà mái đẻ trứng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn nằm với, giao hợp với

  * nội động từ

  nằm

  đánh cược

  đẻ trứng (gà)

  to lay aside

  gác sang một bên, không nghĩ tới

  to lay aside one's sorrow: gác nỗi buồn riêng sang một bên

  dành dụm, để dành

  to lay aside money for one's old age: dành dụm tiền cho đến lúc tuổi già

  bỏ, bỏ đi

  to lay aside one's old habits: bỏ những thói quen cũ đi

  to lay away

  to lay aside to lay before

  trình bày, bày tỏ

  to lay by

  to lay aside to lay down

  đặt nằm xuống, để xuống

  cất (rượu) vào kho

  hạ bỏ

  to lay down one's arms: hạ vũ khí, đầu hàng

  chuyển (một miếng đất) thành đồng cỏ (để chăn nuôi)

  to lay down land in (to, under, with) grass: chuyển một miếng đất thành cánh đồng cỏ

  hy sinh

  to lay down one's life for the fatherland: hy sinh tính mệnh cho tổ quốc

  đánh cược, cược

  to lay down on the result of the race: đánh cược về kết quả cuộc chạy đua

  sắp đặt, dự kiến, bắt đầu xây dựng

  to lay down a railway: bắt đầu xây dựng một đường xe lửa

  đề ra, tuyên bố; xác nhận, thừa

  I lay it down that this is a very intricate question: tôi xác nhận đó là một vấn đề rất phức tạp

  to lay for

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nằm đợi

  to lay in

  dự trữ, để dành

  (thông tục) đánh, quai, đấm tới tấp

  to lay off

  (hàng hải) lái ra xa bờ, tránh

  ngừng (làm việc)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thải, đuổi, giãn (thợ)

  to lay on

  đánh, giáng đòn

  to lay on hard blows: giáng cho những đòn nặng nề

  rải lên, phủ lên, quét lên

  to lay on plaster: phủ một lượt vữa, phủ vữa lên

  đặt ống (dẫn hơi, dẫn nước...); đặt đường dây (điện)

  to lay out

  sắp đặt, bố trí (theo sơ đồ)

  trình bày, phơi bày, đưa ra

  trải ra

  liệm (người chết)

  tiêu (tiền)

  (từ lóng) giết

  dốc sức làm

  to lay oneself out: nổ lực, dốc hết sức làm (cái gì)

  to lay over

  trải lên, phủ lên

  to lay up

  trữ, để dành

  to lay about one

  đánh tứ phía

  to lay bare

  (xem) bare

  to lay one's bones

  gửi xương, gửi xác ở đâu

  to lay somebody by the heels

  (xem) heel

  to lay captive

  bắt giữ, cầm tù

  to lay one's card on the table

  (xem) card

  to lay fast

  nắm chặt, giữ chặt, không cho chạy thoát

  to laythe fire

  xếp củi để đốt

  to lay great store upon (on) someone

  đánh giá cao ai

  to lay hands on

  (xem) hand

  to lay heads together

  (xem) head

  to lay hold of (on)

  nắm chặt, giữ chặt, tóm, bắt

  lợi dụng

  to lay it on thick

  (xem) thick

  to lay an information agaisnt somebody

  đệ đơn kiện ai

  to lay one's hope on

  đặt hy vọng vào

  to lay open

  tách vỏ ra

  to lay siege to

  bao vây

  to lay under contribution

  (xem) contribution

  to lay stress on

  nhấn mạnh

  to lay something to heart

  (xem) heart

  to lay to rest (to sleep)

  chôn

  to lay under an obligation

  làm cho (ai) phải chịu ơn

  to lay under necessity

  bắt buộc (ai) phải

  to lay waste

  tàu phá

  * tính từ

  không theo giáo hội, phi giáo hội, thế tục

  không chuyên môn

  lay opinion: ý kiến của người không chuyên môn

  * thời quá khứ của lie

 • lay

  xếp, đặt l. down the rule [phát biểu, thiết lập] quy tắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lay

  * kinh tế

  bỏ neo

  đậu

  dừng lại

  ghé lại

  * kỹ thuật

  bện

  bố trí

  bước xoắn (cáp)

  chất vào

  chèn lấp

  dải

  đắp

  đặt

  đặt (đường ống)

  đặt xuống

  đi (dây dẫn)

  hướng vết

  lát

  lớp

  rải

  sự bện cáp

  trình bày

  vệt gia công

  vỉa

  xây

  xây gạch

  xây móng

  xây tường

  xe (cáp)

  xếp

  xếp gạch

  cơ khí & công trình:

  bước xoắn

  để nằm xuống

  xây dựng:

  đặt (móng)

  sự bện thừng

  hóa học & vật liệu:

  sự quấn cáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lay

  put in a horizontal position

  lay the books on the table

  lay the patient carefully onto the bed

  Synonyms: put down, repose

  prepare or position for action or operation

  lay a fire

  lay the foundation for a new health care plan

  lay eggs

  This hen doesn't lay

  impose as a duty, burden, or punishment

  lay a responsibility on someone

  not of or from a profession

  a lay opinion as to the cause of the disease

  Similar:

  ballad: a narrative song with a recurrent refrain

  ballad: a narrative poem of popular origin

  put: put into a certain place or abstract location

  Put your things here

  Set the tray down

  Set the dogs on the scent of the missing children

  Place emphasis on a certain point

  Synonyms: set, place, pose, position

  lie: be located or situated somewhere; occupy a certain position

  lie: be lying, be prostrate; be in a horizontal position

  The sick man lay in bed all day

  the books are lying on the shelf

  Antonyms: sit

  dwell: originate (in)

  The problems dwell in the social injustices in this country

  Synonyms: consist, lie, lie in

  lie: be and remain in a particular state or condition

  lie dormant

  lie: tell an untruth; pretend with intent to deceive

  Don't lie to your parents

  She lied when she told me she was only 29

  lie: have a place in relation to something else

  The fate of Bosnia lies in the hands of the West

  The responsibility rests with the Allies

  Synonyms: rest

  lie down: assume a reclining position

  lie down on the bed until you feel better

  Synonyms: lie

  Antonyms: arise

  laic: characteristic of those who are not members of the clergy

  set his collar in laic rather than clerical position

  the lay ministry

  Synonyms: secular