sit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sit.

Từ điển Anh Việt

 • sit

  /sit/

  * nội động từ sat

  ngồi

  to sit round the fire: ngồi xung quanh lửa

  to sit still: ngồi yên

  to sit in state: ngồi chễm chệ, ngồi oai vệ

  to sit tight: (thông tục) ngồi lỳ; không lay chuyển, không nhượng bộ; nghiến răng rán sức

  to sit for an examination: đi thi

  đậu (chim)

  ấp (gà mái)

  sitting hen: gà đang ấp

  the hen wants to sit: gà muốn ấp

  họp, nhóm họp

  Parliament is sitting: quốc hội đang họp

  vừa, hợp (quần áo)

  dress sits well: quần áo vừa vặn

  * ngoại động từ

  ngồi, cưỡi

  to sit a horse well: ngồi vững trên lưng ngựa

  đặt (đứa trẻ) ngồi

  to sit a child on the table: đặt đứa bé ngồi lên bàn

  to sit down

  ngồi xuống

  to sit for

  đại diện cho

  to sit for Hanoi: đại diện cho Hà nội (quốc hội)

  ngồi làm mẫu (cho hoạ sĩ vẽ)

  to sit in

  tham gia, dự vào

  (thông tục) trông trẻ

  biểu tình ngồi

  to sit on (upon)

  ngồi họp bàn về

  to sit on (upon)

  (từ lóng) trấn áp, đàn áp

  to sit out

  không tham gia (nhảy...)

  ngồi cho đến hết buổi (thuyết trình...)

  to sit over

  (đánh bài) ngồi tay trên

  ở thế lợi

  to sit under

  ngồi nghe giảng đạo

  to sit up

  ngồi dậy

  đứng lên hai chân sau (chó)

  (thông tục) giật mình, ngạc nhiên

  to sit at home

  ngồi nhà; ăn không ngồi rồi

  to sit down hard on a plan

  cương quyết chống một kế hoạch

  to sit down under a abuse

  cúi đầu chịu nhục; ngậm bồ hòn làm ngọt

  to sit somebody out

  ngồi lâu hơn ai

  to sit up late

  thức khuya

  to make somebody sit up

  (thông tục) bắt ai làm việc vất vả; làm cho ai đau; làm ai phải ngạc nhiên

  to sit up and take notice

  (thông tục) đột nhiên có cái gì làm cho mình phải chú ý

  to sit well

  ngồi đúng tư thế (trên mình ngựa)

  food sits heavily on the stomach

  thức ăn lâu tiêu

  his principles sit loosely on him

  anh ta không theo đúng những nguyên tắc của mình

  sits the wind there?

  có phải ở đấy không?

  có phải tình hình như thế không?

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sit

  * kỹ thuật

  ngồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sit

  be seated

  Synonyms: sit down

  Antonyms: lie

  be around, often idly or without specific purpose

  The object sat in the corner

  We sat around chatting for another hour

  Synonyms: sit around

  be in session

  When does the court of law sit?

  be located or situated somewhere

  The White House sits on Pennsylvania Avenue

  serve in a specific professional capacity

  the priest sat for confession

  she sat on the jury

  Similar:

  sit down: take a seat

  Antonyms: arise

  model: assume a posture as for artistic purposes

  We don't know the woman who posed for Leonardo so often

  Synonyms: pose, posture

  ride: sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions

  She never sat a horse!

  Did you ever ride a camel?

  The girl liked to drive the young mare

  baby-sit: work or act as a baby-sitter; I have too much homework to do"

  I cannot baby-sit tonight

  seat: show to a seat; assign a seat for

  The host seated me next to Mrs. Smith

  Synonyms: sit down