stop log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop log

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ xúc chặn

    thanh trám kẽ