stoping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoping.

Từ điển Anh Việt

 • stoping

  * danh từ

  (mỏ) sự khai thác theo bậc; sự khấu quặng theo bậc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stoping

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự khai đào mỏ