stop bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop bead

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường gân chặn

    gờ chặn