stop-logs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-logs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-logs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-logs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop-logs

    * kỹ thuật

    đê quai

    xây dựng:

    phai (cửa cống, cửa đập)