stopper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopper.

Từ điển Anh Việt

 • stopper

  /'stɔpə/

  * danh từ

  người làm ngừng, người chặn lại; vật làm ngừng, vật chặn lại

  to put a stopper on something: đình chỉ một việc gì

  nút, nút chai

  (hàng hải) dây buộc; móc sắt (để buộc, móc dây cáp)

  * ngoại động từ

  nút (chai)

  (hàng hải) buộc chặt bằng dây buộc; móc vào móc sắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopper

  * kinh tế

  bịt kín

  bịt nút

  cái chặn

  cái khóa

  cái nút

  quảng cáo gây chú ý

  * kỹ thuật

  cái hãm

  cái khóa

  cái nút

  hãm

  nắp bít

  nút

  nút bít

  nút lỗ rót

  nút sắt

  cơ khí & công trình:

  bích chặn

  phần trung gian (trong tuabin)

  thiết bị chặn

  thiết bị dừng

  vật chặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stopper

  (bridge) a playing card with a value sufficiently high to insure taking a trick in a particular suit

  if my partner has a spade stopper I can bid no trump

  close or secure with or as if with a stopper

  She stoppered the wine bottle

  The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers

  Synonyms: stopple

  Similar:

  show-stopper: an act so striking or impressive that the show must be delayed until the audience quiets down

  Synonyms: showstopper

  conversation stopper: a remark to which there is no polite conversational reply

  plug: blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly

  Synonyms: stopple