stoppered measuring cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppered measuring cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppered measuring cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppered measuring cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppered measuring cylinder

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bình trụ đo có nút nhám