stoppered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stoppered

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  đậy bằng nút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stoppered

  (of a container) having a stopper in the opening

  the tightly stoppered bottles

  Similar:

  stopper: close or secure with or as if with a stopper

  She stoppered the wine bottle

  The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers

  Synonyms: stopple