stoppered flask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppered flask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppered flask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppered flask.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppered flask

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bình có nút nhám