stopple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopple.

Từ điển Anh Việt

 • stopple

  /'stɔpl/

  * danh từ

  cái nút, cái nút chai

  * ngoại động từ

  nút

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopple

  * kinh tế

  cái khóa

  cái nút

  * kỹ thuật

  cái nút

  nút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stopple

  Similar:

  plug: blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly

  Synonyms: stopper

  stopper: close or secure with or as if with a stopper

  She stoppered the wine bottle

  The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers