plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plug.

Từ điển Anh Việt

 • plug

  /plʌg/

  * danh từ

  nút (chậu sứ rửa mặt, bể nước...)

  (kỹ thuật) chốt

  (điện học) cái phít

  three-pin plug: phít ba đầu, phít ba chạc

  two-pin: phít hai đầu, phít hai chạc

  đầu ống, đầu vòi (để bắt vòi nước vào lấy nước)

  Buji

  (địa lý,địa chất) đá nút (đá phun trào bít kín miệng núi lửa)

  bánh thuốc lá, thuốc lá bánh; miếng thuốc lá nhai (cắt ở bánh thuốc lá)

  (từ lóng) cú đấm, cú thoi

  (từ lóng) sách không bán được

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngựa tồi, ngựa xấu

  * ngoại động từ

  ((thường) + up) bít lại bằng nút; nút lại

  to plug a hole: bít lỗ bằng nút

  (từ lóng) thoi, thụi, đấm

  (từ lóng) cho ăn đạn, cho ăn kẹo đồng

  (thông tục) nhai nhải mâi để cố phổ biến (cái gì...)

  to plug a song: hát nhai nhải mâi để cố phổ biến một bài hát

  * nội động từ

  (+ away at) (thông tục) rán sức, cần cù (làm một việc gì); học gạo, "cày" ((nghĩa bóng))

  to plug in

  (điện học) cắm phít

 • plug

  (máy tính) cái phíc; cái phíc hai đầu, cái chốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plug

  blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly

  Synonyms: stopper, stopple

  an electrical device with two or three pins that is inserted in a socket to make an electrical connection

  Synonyms: male plug

  fill or close tightly with or as if with a plug

  plug the hole

  stop up the leak

  Synonyms: stop up, secure

  persist in working hard

  Students must plug away at this problem

  Synonyms: plug away

  make a plug for; praise the qualities or in order to sell or promote

  insert a plug into

  plug the wall

  insert as a plug

  She plugged a cork in the wine bottle

  Similar:

  chew: a wad of something chewable as tobacco

  Synonyms: chaw, cud, quid, wad

  ballyhoo: blatant or sensational promotion

  Synonyms: hoopla, hype

  spark plug: electrical device that fits into the cylinder head of an internal-combustion engine and ignites the gas by means of an electric spark

  Synonyms: sparking plug

  fireplug: an upright hydrant for drawing water to use in fighting a fire

  Synonyms: fire hydrant

  hack: an old or over-worked horse

  Synonyms: jade, nag

  punch: deliver a quick blow to

  he punched me in the stomach