nag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nag.

Từ điển Anh Việt

 • nag

  /næg/

  * danh từ

  con ngựa nhỏ

  * động từ

  mè nheo, rầy la

  to be always nag give at somebody: lúc nào cũng mè nheo ai

  to somebody into doing something: rầy la ai cho đến lúc phải làm cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nag

  bother persistently with trivial complaints

  She nags her husband all day long

  Synonyms: peck, hen-peck

  worry persistently

  nagging concerns and doubts

  remind or urge constantly

  she nagged to take a vacation

  Similar:

  scold: someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault

  Synonyms: scolder, nagger, common scold

  hack: an old or over-worked horse

  Synonyms: jade, plug