nager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • nager

    * kỹ thuật

    choòng