stop word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop word

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ dừng