stop pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop pin

    * kỹ thuật

    chốt chặt

    vật lý:

    chốt định cữ