stop key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop key

    * kỹ thuật

    khóa dừng

    phím dừng