stop lug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop lug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop lug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop lug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop lug

    * kỹ thuật

    điện:

    mỏ dừng (trong công tơ)

    mỏ hít