stopcock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopcock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopcock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopcock.

Từ điển Anh Việt

 • stopcock

  /'stɔpkɔk/

  * danh từ

  khoá vòi (để điều chỉnh lưu lượng nước hơi trong ống)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopcock

  * kỹ thuật

  khóa vòi

  van

  van đóng

  van khóa

  van nút

  vòi đóng

  vòi khóa

  điện lạnh:

  khóa (vòi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stopcock

  faucet consisting of a rotating device for regulating flow of a liquid

  Synonyms: cock, turncock