stopover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopover.

Từ điển Anh Việt

 • stopover

  * danh từ

  sự dừng lại trong một chuyến đi (nhất là qua đêm)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopover

  * kinh tế

  việc tạm dừng lại

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  phòng chuyển tiếp

  sự dừng giữa chừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stopover

  a stopping place on a journey

  there is a stopover to change planes in Chicago

  Synonyms: way station

  Similar:

  stop: a brief stay in the course of a journey

  they made a stopover to visit their friends

  Synonyms: layover