stop-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-over.

Từ điển Anh Việt

 • stop-over

  /'stɔp,ɔ:f/ (stop-over) /'stɔp,ouvə/

  over)

  /'stɔp,ouvə/

  * danh từ

  sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stop-over

  * kinh tế

  nơi đỗ lại