stop bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit dừng

    phần tử dừng