stop-bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-bolt.

Từ điển Anh Việt

  • stop-bolt

    * danh từ

    cái chặn; con cá