stop-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-off.

Từ điển Anh Việt

 • stop-off

  /'stɔp,ɔ:f/ (stop-over) /'stɔp,ouvə/

  over)

  /'stɔp,ouvə/

  * danh từ

  sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi)