stop-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-work.

Từ điển Anh Việt

 • stop-work

  * danh từ

  que (thanh) chặn

  cơ cấu hãm đồng hồ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stop-work

  * kinh tế

  bãi công

  đình công