stop nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop nut

    * kỹ thuật

    ốc hãm