stope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stope.

Từ điển Anh Việt

 • stope

  * danh từ

  (mỏ) bậc chân khay; bậc chưa khấu đều

  sự khai thác theo bậc

  cutting stope: mặt dốc sụt

  * động từ

  khai thác theo bậc; khấu quặng theo bậc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stope

  * kỹ thuật

  lò khai thác

  sự khai đào