stope rejection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stope rejection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stope rejection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stope rejection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stope rejection

    * kỹ thuật

    đá không quặng

    hóa học & vật liệu:

    đá khô cằn