stop note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop note

    * kỹ thuật

    dấu hiệu chặn

    nhãn hiệu giữ lại