stop ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng dừng

    vòng hoãn