stop-log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop-log

    * kỹ thuật

    cửa phai

    cửa van