stop-log gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-log gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-log gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-log gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop-log gate

    * kỹ thuật

    cửa phai