stop lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop lamp

    * kỹ thuật

    đèn phanh

    ô tô:

    đèn hiệu phanh