stop belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop belt

    * kỹ thuật

    đai chặn