stop code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop code

    * kỹ thuật

    mã dừng