stop bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop bath

    * kỹ thuật

    vật lý:

    chậu hãm

    dung dịch hãm

Từ điển Anh Anh - Wordnet