stoplist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoplist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoplist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoplist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoplist

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh sách dừng