block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block.

Từ điển Anh Việt

 • block

  /blɔk/

  * danh từ

  khối, tảng, súc (đá, gỗ...)

  cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình)

  khuôn (mũ); đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả...)

  khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn con đường)

  vật chương ngại; sự trở ngại; sự tắc nghẽn, sự tắc nghẽn xe cộ

  lô đất (chính phủ cấp cho tư nhân); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoảnh đất trong thành phố

  bản khắc (để in)

  số lớn cổ phần

  (ngành đường sắt) đoạn đường; đoàn toa xe

  (kỹ thuật) puli

  (thể dục,thể thao) sự chặn, sự cản (bóng, đối phương)

  thông cáo phản đối một dự luật (nghị viện)

  (úc) đường phố lớn có nhiều người đi dạo

  (từ lóng) cái đầu (người)

  người đần độn

  người nhẫn tâm

  chip of the old block

  đứa con giống bố như tạc

  to be senf to the block

  bị xử chém

  * ngoại động từ

  làm trở ngại (sự đi lại); ngăn chận

  làm trở ngại sự thi hành; chặn đứng (một kế hoạch)

  to block the enemy's plant: chặn đứng những kế hoạch của địch

  (thể dục,thể thao) chặn cản (bóng, đối phương)

  hạn chế chi tiêu, hạn chế việc sử dụng (vốn)

  phản đối (dự luật ở nghị viện)

  gò vào khuôn (mũ...)

  rập chữ nổi (bìa sách, da

  to block out (in)

  phác ra, vẽ phác

  to block out a plan: phác ra một kế hoạch

  to block in a pictủe: vẽ phác một bức tranh

 • block

  (Tech) khối; bộ, ô; con trỏ vuông; tín hiệu chặn; nhóm (điện tử); ngăn chặn (đ)

 • block

  khối, đống, kết cấu

  buiding b. cơ; khối xây dựng; (máy tính) khối tiêu chuẩn

  incomplete b. (thống kê) khối khuyết

  linked b.s các khối giao nhau

  ramdomized b. khối ngẫu nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block

  * kinh tế

  khối tảng

  số lượng lớn

  tấm cục

  * kỹ thuật

  bắt vít

  bệ máy

  bó

  bộ

  chèn

  cụm

  đặt gối đỡ

  đầu búa

  đầu trượt

  đoạn dữ liệu

  đòn kê

  ghép mộng

  gói

  guốc phanh

  hợp khối

  khóa

  khối

  khối dữ liệu

  khu

  khu nhà lớn

  khu phố

  khúc gỗ

  khuôn

  nhóm

  má phanh

  mảng khuôn in, khối in, in bằng bản khắc

  miếng

  ô (phố)

  phong tỏa

  rèn thô

  ròng rọc

  tấm

  thân máy

  then

  toán & tin:

  bản ghi vật lý

  khối bộ nhớ

  nghẽn

  tạo khối

  điện lạnh:

  blốc

  khóa nghẹt

  cơ khí & công trình:

  bộ đỡ

  con lăn puli

  khối mốc

  xây dựng:

  cái then

  chẹn

  khối (nhà)

  khối gạch xây

  khối móc (cần trục)

  một đơn vị nhà

  súc (đá, gỗ)

  tòa nhà

  giao thông & vận tải:

  khối gỗ để kê

  phân khu chạy tàu

  ô tô:

  khối xylanh

  hóa học & vật liệu:

  khu (dầu mỏ)

  y học:

  phong bế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • block

  a solid piece of something (usually having flat rectangular sides)

  the pyramids were built with large stone blocks

  a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings

  he lives in the next block

  Synonyms: city block

  a three-dimensional shape with six square or rectangular sides

  Synonyms: cube

  a number or quantity of related things dealt with as a unit

  he reserved a large block of seats

  he held a large block of the company's stock

  housing in a large building that is divided into separate units

  there is a block of classrooms in the west wing

  (computer science) a sector or group of sectors that function as the smallest data unit permitted

  since blocks are often defined as a single sector, the terms `block' and `sector' are sometimes used interchangeably

  an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension

  I knew his name perfectly well but I had a temporary block

  Synonyms: mental block

  run on a block system

  block trains

  interrupt the normal function of by means of anesthesia

  block a nerve

  block a muscle

  stamp or emboss a title or design on a book with a block

  block the book cover

  support, secure, or raise with a block

  block a plate for printing

  block the wheels of a car

  shape by using a block

  Block a hat

  block a garment

  shape into a block or blocks

  block the graphs so one can see the results clearly

  Similar:

  pulley: a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope

  Synonyms: pulley-block, pulley block

  engine block: a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine

  the engine had to be replaced because the block was cracked

  Synonyms: cylinder block

  blockage: an obstruction in a pipe or tube

  we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe

  Synonyms: closure, occlusion, stop, stoppage

  auction block: a platform from which an auctioneer sells

  they put their paintings on the block

  blocking: the act of obstructing or deflecting someone's movements

  barricade: render unsuitable for passage

  block the way

  barricade the streets

  stop the busy road

  Synonyms: blockade, stop, block off, block up, bar

  obstruct: hinder or prevent the progress or accomplishment of

  His brother blocked him at every turn

  Synonyms: blockade, hinder, stymie, stymy, embarrass

  stop: stop from happening or developing

  Block his election

  Halt the process

  Synonyms: halt, kibosh

  jam: interfere with or prevent the reception of signals

  Jam the Voice of America

  block the signals emitted by this station

  obstruct: shut out from view or get in the way so as to hide from sight

  The thick curtain blocked the action on the stage

  The trees obstruct my view of the mountains

  stuff: obstruct

  My nose is all stuffed

  Her arteries are blocked

  Synonyms: lug, choke up

  Antonyms: unstuff

  obstruct: block passage through

  obstruct the path

  Synonyms: obturate, impede, occlude, jam, close up

  Antonyms: free

  parry: impede the movement of (an opponent or a ball)

  block an attack

  Synonyms: deflect

  forget: be unable to remember

  I'm drawing a blank

  You are blocking the name of your first wife!

  Synonyms: blank out, draw a blank

  Antonyms: remember

  freeze: prohibit the conversion or use of (assets)

  Blocked funds

  Freeze the assets of this hostile government

  Synonyms: immobilize, immobilise

  Antonyms: unfreeze, unblock