block-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block-book.

Từ điển Anh Việt

  • block-book

    * nội động từ

    đặt trước một số chỗ